Tag Archives: new year

Từ vựng chủ đề: Năm mới

New year’s Eve /nju: jə: i:v/ đêm giao thừa Extravaganza /eks,trævə’gænzə/ sự kiện ăn mừng lớn cuối năm Father time /’fɑ:ðə taim/ hiện thân của năm cũ The Baby New Year / ðə ‘beibi nju: jə:/ hiện thân của năm mới Festivities /fes’tiviti/ ngày hội ...