Tag Archives: mức độ

Trạng từ chỉ tần suất trong tiếng Anh

Trạng từ trong ngữ pháp tiếng Anh vô cùng phong phú và đa dạng. Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Trạng từ chỉ tần suất, gồm các từ quen thuộc như ‘always’, ‘never’… dùng để diễn tả mức độ thường xuyên của hành ...

Cấu trúc câu tiếng Anh chỉ mức độ

1. Cấu trúc So…that (rất …….đến nỗi) 1.1. S + be + so + adj + that + S + V Ví dụ: – The food was so hot that we couldn’t eat it. (Thức ăn rất nóng đến nỗi chúng tôi không thể ăn ...