Tag Archives: like

Phân biệt Like và As

Hai từ “like” và “as” thường được hiểu với nghĩa là ‘như’, ‘giống’. Tuy nhiên cách dùng của hai từ này có sự khác biệt. Chúng ta cùng xem cách phân biệt và thực hành bài tập ở cuối bài nhé. 1. Like Khi “like” là ...

Phân biệt like, alike, similar to và the same

LIKE Nghĩa: (giới từ) Giống (như), trái nghĩa: unlike. Cấu trúc: Be + like + N (danh từ) Ví dụ: This hat is like that hat. Cái mũ này giống cái mũ kia. N + like + N I have a hat like yours. Tôi ...