Tag Archives: learn

Học từ vựng qua danh ngôn

Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. – Gandhi Hãy sống như ngày mai sẽ chết. Hãy học như thể sẽ sống suốt đời. Live (v) – /lɪv/: sống Die (v) – /daɪ/ : chết Tomorrow ...

Phân biệt Learn và Study

Chúng ta đã biết, learn và study là hai từ để nói về việc học tập, nhưng khi nào dùng learn, khi nào dùng study? Chúng ta hãy xem trong bài học sau và làm bài tập ở cuối trang các bạn nhé! Study Ý ...