Tag Archives: incorrect

Phân biệt False, Wrong và Incorrect

Cả ba từ false, wrong và incorrect đều mang nghĩa là chuyện gì đó không đúng hoặc không chính xác, hoặc ai đó không đúng về một chuyện nào đó. – Wrong: không đúng, không chính xác; (về người) không đúng về ai/ chuyện gì ...