Tag Archives: học từ vựng

Học từ vựng qua danh ngôn

Little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success. – Elbert Hubbard Thêm một chút bền bỉ, thêm một chút nỗ lực và tưởng chừng như là thất bại vô vọng là có thể biến thành thành ...

Học từ vựng qua danh ngôn

You know when you love someone when you want them to be happy even if their happiness means that you are not part of it. – Unknown Author Yêu là tìm hạnh phúc của mình trong hạnh phúc của người mình yêu. Know (v) – ...

Học từ vựng qua danh ngôn

Ever tried, ever failed, no matter, try again, fail again, fail better. – Samuel Beckett Đã từng thử, đã từng thất bại, không sao cả, hãy thử lại, lại thất bại, nhưng thất bại tốt hơn. Try (v) – /traɪ/: thử, cố gắng Fail (v ...

Học từ vựng qua danh ngôn

Friends are people you can talk to … without words when you have to. – Elvis Presley  Bạn bè là những người mà khi cần ta có thể nói chuyện với họ không phải dùng đến lời. Friend (n) – /frend/: bạn bè Talk (v) – ...

Học từ vựng qua danh ngôn

“The worst way to miss someone is to be sitting right beside them knowing you can’t have them.” – Unknown Author “Nỗi nhớ đau thương nhất là khi ngồi ngay bên cạnh người ấy và biết rằng bạn chẳng bao giờ có được họ.” Worst (adj) ...

Học từ vựng qua danh ngôn

Genius is one percent inspiration and ninety-nine percent perspiration. – Thomas Edison Thiên tài là một phần trăm cảm hứng và chín chín phần trăm đổ mồ hôi. Genius (n)-  /ˈdʒiː.ni.əs/: thiên tài Percent (n) – /pɚˈsent/: phần trăm Inspiration (n) – /ˌɪn.spəˈreɪ.ʃən/: cảm hứng ...

Học từ vựng qua danh ngôn

Knowledge is a treasure, but practice is the key to it. – Thomas Fuller Kiến thức là một kho báu, nhưng thực hành là chìa khóa để mở nó. Knowledge (n) – /ˈnɑː.lɪdʒ/: kiến thức Treasure (n) – /ˈtreʒ.ɚ/: kho báu, báu vật Practice (v) ...

Học từ vựng qua danh ngôn

Never frown, even when you are sad, because you never know who is falling in love with your smile.   – Unknown Author – Đừng bao giờ nhăn nhó cả khi bạn buồn, vì không bao giờ bạn biết được có thể có ai đó ...

Học từ vựng qua danh ngôn

A true friend is someone who reaches for your hand and touches your heart. – Heather Pryor Người bạn tốt thật sự là người ở bên bạn khi bạn buồn cũng như lúc bạn vui. True (adj) – /truː/: chân thực, thật Friend (n) – ...

Học từ vựng qua danh ngôn

Your mind is a powerful thing. When you fill it with positive thoughts, your life will start to change. – Unkown Author – Tâm trí của bạn là thứ rất có sức mạnh. Khi bạn đổ đầy những suy nghĩ tích cực, cuộc sống của bạn ...

10 phương pháp học từ vựng hiệu quả

Phương pháp thứ nhất: Học thuộc lòng từ vựng thông qua phát âm Các bạn cần phải hiểu rõ quy luật về mối quan hệ giữa từ vựng và phát âm, phát âm chuẩn mỗi từ vựng sẽ giúp bạn có thể nắm được quy ...

Lập bảng từ vựng để học tiếng Anh hiệu quả hơn

Đối với các bạn đang học tiếng Anh hoặc bất kỳ tiếng nước ngoài nào thì việc lập bảng từ vựng là một cách rất hay và hiệu quả để học Trong giao tiếp tiếng Anh có rất nhiều các chủ đề để bạn có thể xây ...