Tag Archives: đồ tể

Sát sinh rồi vẫn được lên trời là vì sao?

Khi Đức Phật Thích Ca ở Rajgir, một hôm có một tên đồ tể đến thỉnh cầu đức vua Ma-skyes-dgra: “Thưa đức vua con có một thỉnh cầu, mỗi lần đến dịp lễ hội cần phải sát sinh súc vật, xin người hãy giao công ...