Tag Archives: businessman

Học từ vựng qua danh ngôn

The golden rule for every businessman is this: “Put yourself in your customer’s place”. – O.S. Marden – Quy tắc vàng đối với mỗi doanh nhân chính là đặt mình vào vị trí khách hàng. Golden (n) – /ˈɡoʊl.dən/: vàng Rule (n) – /ruːl/: quy ...