Don’t let anyone rent a space of your head, unless they are good tenants.

– Unknow Author –

Đừng để ai thuê chỗ nào trong đầu bạn, trừ khi họ là là người tốt.

Anyone (n) – /ˈen.i.wʌn/: bất kỳ ai

Rent (v) – /rent/: thuê

Space (n) – /speɪs/: khoảng trống, không gian

Tenant (n) – /ˈten.ənt/: người ở trọ

Thuần Thanh

Xem thêm

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay: