“When two people share their sorrows together all they get back is satisfaction and happiness.” – Unknown Author

“Khi hai người cùng nhau chia sẻ những nỗi buồn, tất cả những gì họ nhận lại được là hài lòng và hạnh phúc.” 

Share (v) /ʃer/: chia sẻ

Sorrow (n) – /ˈsɔːr.oʊ/: nỗi buồn, nỗi đau

Get back (v) – /ɡet. bæk/: nhận lại

Satsifaction (n) – /ˌsæt̬.ɪsˈfæk.ʃən/: sự hài lòng, thoải mái, thỏa mãn

Thuần Thanh

Xem thêm

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay: