“To the world you may be one person, but to one person you may be the world.” – Unknow Author.

Có thể với thế giới, bạn chỉ là một người. Nhưng với một người nào đó, bạn là cả thế giới. – Khuyết danh

person (n) – /ˈpɜː.sən/: con người

world (n) – /wɜːld/: thế giới

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay: