Reading without reflecting is like eating without digesting

 – Edmund Burk –

Đọc mà không suy nghĩ giống như ăn mà không tiêu hóa.

Read (v) – /riːd/: đọc

Reflect (v) – /rɪˈflekt/: phản chiếu, phản quang ( ở trong ngữ cảnh này có thể dịch là đọc mà không ngấm)

Eat (v) – /iːt/: ăn

Digest (v) – /daɪˈdʒest/: tiêu hóa

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay: