“We will open the book. Its pages are blank. We are going to put words on them ourselves. The book is called Opportunity and its first chapter is New Year’s Day.” – Edith Lovejoy Pierce

Chúng ta sẽ mở cuốn sách với các trang trắng tinh. Chính chúng ta sẽ viết lên đó.
Quyển sách ấy có tên là cơ hội và chương đầu tiên được gọi là ngày đầu năm.

blank (adj) – /blæŋk/: trống, rỗng

ourselves (pronoun) – /ˌaʊəˈselvz/: chính chúng ta

opportunity (n) – /ˌɒp.əˈtʃuː.nə.ti/: cơ hội

chapter (n) – /ˈtʃæp.tər/: chương, phần

 

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay: