“Truth is ever to be found in simplicity, and not in the multiplicity and confusion of things.” – Isaac Newton

“Chân lý bao giờ cũng được tìm thấy trong sự đơn giản, và không có ở trong những mớ hỗn độn và phức tạp.”

 

Truth (n) – /truːθ/: sự thật, chân lý

Find (v) – /faɪnd/: tìm thấy, tìm (P.P là found)

Simplicity (n) – /sɪmˈplɪs.ə.t̬i/: sự đơn giản

Multiplicity (n) – /ˌmʌl.təˈplɪs.ə.t̬i/: sự đa dạng, sự phức tạp

Confusion (n) – /kənˈfjuː.ʒən/: sư hỗn độn, mơ hồ, rắc rối

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay: