“What other people label or might try to call failure, I have learned is just God’s way of pointing you in a new direction.”

– Oprah Winfrey –

 

Label (v) – /ˈleɪ.bəl/: dán nhãn, dán mác

Failure (n) – /ˈfeɪ.ljɚ/: sự thất bại

Learn (v) – /lɝːn/: học, hiểu

Direction (n) – /dɪˈrek.ʃən/: hướng đi

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay: