The golden rule for every businessman is this: “Put yourself in your customer’s place”.

– O.S. Marden –

Quy tắc vàng đối với mỗi doanh nhân chính là đặt mình vào vị trí khách hàng.

Golden (n) – /ˈɡoʊl.dən/: vàng

Rule (n) – /ruːl/: quy luật, luật lệ

Businessman (n) – /ˈbɪz.nɪs.mən/: doanh nhân

Customer (n) – /ˈkʌs.tə.mɚ/: khách hàng

Thuần Thanh

Xem thêm

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay: