Soul (n) – /soul/: tâm hồn, linh hồn

Small (adj) – /smɔ:l/: nhỏ bé

Act (n) (v) – /ækt/: hành động

Secret (adj) – /’si:krit/: kín đáo, thầm kín

Success (n) – /sək’ses/: sự thành công

Put your heart, mind, and soul into even your smallest acts. This is the secret of success – Swami Sivananda

Hãy đặt trái tim, tâm trí, và tâm hồm vào trong những hành động dù nhỏ nhất. Đây là bí mật của sự thành công.

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay: