Family (n)- /ˈfæm.əl.i/: Gia đình

Life (n)- /laɪf/ : sự sống, cuộc sống, cuộc đời

Begin (v)- /bɪˈɡɪn/: bắt đầu, khởi đầu

End (v)- /end/: kết thúc, chấm dứt

 

Family where life begins & love never ends – Unknown

Gia đình là nơi sự sống bắt đầu và tình yêu thương không bao giờ kết thúc- Khuyết danh

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay: