Love (v)- /lʌv/: yêu

Condition (n) – /kənˈdɪʃ.ən/

Happiness (n)- /ˈhæp.i.nəs/: vui vẻ, hạnh phúc

Essential (adj)- /i’senʃəl/: thiết yếu, bản chất

 

Love is that condition in which the happiness of another person is essential to your own ― Robert A. Heinlein

Yêu là trạng thái mà hạnh phúc của người khác là điều thiết yếu đối với hạnh phúc của chính bạn. 

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay: