“I have never been hurt by what I have not said” – Calvin Coolidge

Tôi chẳng bao giờ bị tổn thương bởi những điều mà tôi không nói ra.

 

Never (adv)/ˈnev.ɚ/: chẳng bao giờ, không bao giờ

Hurt (v)/hɝːt/ : đau (P.P là hurt)

Say (v) – /seɪ/: nói ( P.P là said)

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay: