“We’ve all got both light and dark inside us. What matters is the part we choose to act on. That’s who we really are.”

J.K. Rowling, Harry Potter and the Order of the Phoenix.

“Trong mỗi chúng ta đều có cả ánh sáng và bóng tối. Điều quan trọng là chúng ta chọn hành động theo phần nào. Đó thực sự là bản thân chúng ta.”

Light (n) – /laɪt/: ánh sáng

Dark (n)- /dɑːrk/: bóng tối

Matter (n) – /ˈmæt̬.ɚ/: vấn đề, vật

Choose (v) – /tʃuːz/ : lựa chọn

Act on (phrase verb) – /ækt.ɑːn/: hành động dựa trên (điều gì đó)

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay: