Let your past make you better, not bitter –  Unknow

Hãy để quá khứ khiến bạn trở nên tốt hơn, không phải cay đắng hơn

Past (n) – /pæst/: quá khứ

Better (adj) – /ˈbet̬.ɚ/: tốt hơn

Bitter (adj) – /ˈbɪt̬.ɚ/: đắng hơn

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay: