Pray (v)- /preɪ/: cầu nguyện

Easy (adj)- /ˈiː.zi/: dễ dàng

Strength (n)-  /streŋθ/: sức mạnh

Endure (v)- /ɪnˈdʊr/: chịu đựng được, vượt qua được

Do not pray for an easy life, but pray for the strength to endure a difficult one.Bruce Lee.

Đừng cầu mong một cuộc sống dễ dàng, hãy ước bạn có đủ mạnh mẽ để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay: