Consist (v) – /kənˈsɪst/: bao gồm, gồm

Giving (n) – /ˈɡɪvɪŋ/: sự cho đi

Serving (n) – /ˈsɝː.vɪŋ/: phục vụ

Others (n) – /ˈʌð·ərz/: những người khác

 

Happiness consists in giving, and in serving others – Henry Drummond

 Hạnh phúc nằm ở việc bạn cho đi và phục vụ người khác.

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay: