Heart (n)- /hɑːrt/: trái tim

Mother (n)- /ˈmʌð. -ɚ /: mẹ  

Deep (adj)- /diːp/: sâu

Abyss (n)- /əˈbɪs/: vực thẳm

“The heart of a mother is a deep abyss at the bottom of which you will always find forgiveness – Balzac

“Trái tim của một người mẹ có thể ví như vực sâu muôn trượng và ngự trị tại đáy của trái tim đó là lòng vị tha cho những đứa con.”

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay: