Ring (v)– /rɪŋ/: rung, reo, vang lên

Bell (n)- /bel/:chuông

Across(adv)- /əˈkrɒs/: ngang qua

False (n)- /fɑːls/:điều giả dối, điều sai trái

True (n)- /truː/: sự thật, chân lý

 

“Ring out the old, ring in the new, Ring happy bells, across the snow: The year is going, let him go; Ring out the false, ring in the true.” ― Alfred Lord Tennyson 

“ Tiễn cũ đi, đón mới về, tiếng chuông vui vẻ rung lên, qua mưa tuyết: Một năm mới đang đến, hãy để nó đến; Tống tiễn điều sai trái, đón chào chân lý về.”

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay: