Tomorrow (n)- /-ˈmɔːr.oʊ/

Blank (adj)- /blæŋk/: trống, để trắng

Page(n)- /peɪdʒ/: trang

Write (v)-  /raɪt/ : viết

“Tomorrow, is the first blank page of a 365 page book. Write a good one.” –  Brad Paisley

“Ngày mai là trang giấy trắng đầu tiên của một cuốn sách 365 trang. Hãy viết một trang hay nhé.

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay: