Great (adj) – /ɡreɪt/: to lớn, vĩ đại

Gift (n) – /ɡɪft/ : quà, món quà

Give (v) – /ɡɪv/: đưa, tặng, cho

Someone (n)- /ˈsʌm.wʌn/: ai đo, người nào đó

Time (n) – /taɪm/: thời gian

Portion (n) – /ˈpɔːr .ʃən/: phần, phần chia, số phận

“The greatest gift you can give someone is your time because when you are giving someone your time, You are giving them a portion of your life that you will never get back.”– Anonymous

“Món quà lớn nhất bạn có thể tặng cho ai đó là thời gian của bạn bởi vì khi bạn dành cho ai đó thời gian, bạn đang dành cho họ một phần của cuộc đời bạn mà bạn không bao giờ lấy lại được.”

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay: