Change (v) – /tʃeɪndʒ/ : thay đổi

Reality (n) – /riˈæl.ɪ.ti/ : thực tế

Eye (n) – /aɪ/: mắt

See (v) – /siː/ : nhìn, xem, thấy

 

“Since we cannot change reality, so let us change the eyes which see reality.” – Nikos Kazantzakis

“Khi chúng ta không thể thay đổi thực tế, chúng ta hãy thay dổi cái nhìn của chính chúng ta về thực tế đó.”

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay: