Học từ vựng qua danh ngôn

“Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever” – Gandhi Hãy sống như ngày mai sẽ chết. Hãy học như thể sẽ sống suốt đời. Live (v) – /lɪv/: sống Die (v) – /daɪ/ : chết Tomorrow ...

35 lời tỏ tình lãng mạn nhất bằng tiếng Anh (Phần III)

Bạn muốn thổ lộ tình cảm của mình với đối phương mà không biết bày bỏ thế nào để ‘đốn gục’ trái tim người ấy một cách nhanh nhất. Chuyên mục Học tiếng Anh xin giới thiệu 35 lời tỏ tình lãng mạn nhất giúp ...

Học từ vựng qua danh ngôn

Be a good person but don’t waste time proving it. – Unknow Hãy là một người tốt nhưng đừng mất thời gian để chứng tỏ điều ấy.   Waste of time (v) – /weɪst ɑːv taɪm/: phí thời gian Prove (v) – /pruːv/: chứng tỏ, ...

Học từ vựng qua danh ngôn

“Truth is ever to be found in simplicity, and not in the multiplicity and confusion of things.” – Isaac Newton “Chân lý bao giờ cũng được tìm thấy trong sự đơn giản, và không có ở trong những mớ hỗn độn và phức tạp.”   ...

35 lời tỏ tình lãng mạn nhất bằng tiếng Anh (Phần II)

Bạn muốn thổ lộ tình cảm của mình với đối phương mà không biết bày bỏ thế nào để ‘đốn gục’ trái tim người ấy một cách nhanh nhất. Chuyên mục Học tiếng Anh xin giới thiệu 35 lời tỏ tình lãng mạn nhất giúp ...

Học từ vựng qua danh ngôn

No man or woman is worth your tears, and the one who is, won’t make you cry. – Dwight D. Eisenhower  Không có ai xứng đáng với những giọt nước mắt của bạn, người xứng đáng với chúng thì chắc chắn không để bạn phải ...

35 lời tỏ tình lãng mạn nhất bằng tiếng Anh (Phần I)

Bạn muốn thổ lộ tình cảm của mình với đối phương mà không biết bày bỏ thế nào để ‘đốn gục’ trái tim người ấy một cách nhanh nhất. Chuyên mục Học tiếng Anh xin giới thiệu 35 lời tỏ tình lãng mạn nhất giúp ...

Học từ vựng qua danh ngôn

“Christmas waves a magic wand over this world, and behold, everything is softer and more beautiful.” – Norman Vincent Peale – Giáng sinh vẫy một chiếc đũa thần trên khắp thế gian, nhìn kìa, mọi thứ trở nên êm dịu và đẹp hơn.   Christmas (n) ...

Học từ vựng qua danh ngôn

“What other people label or might try to call failure, I have learned is just God’s way of pointing you in a new direction.” – Oprah Winfrey –   Label (v) – /ˈleɪ.bəl/: dán nhãn, dán mác Failure (n) – /ˈfeɪ.ljɚ/: sự thất bại Learn (v) ...

Học từ vựng qua danh ngôn

“I have never been hurt by what I have not said” – Calvin Coolidge Tôi chẳng bao giờ bị tổn thương bởi những điều mà tôi không nói ra.   Never (adv) – /ˈnev.ɚ/: chẳng bao giờ, không bao giờ Hurt (v) – /hɝːt/ : ...

Học từ vựng qua danh ngôn

“The most complicated skill is to be simple.” – Dejan Stojanovic “Kỹ năng phức tạp nhất là trở nên đơn giản.”   Complicated (adj) –  /ˈkɑːm.plə.keɪ.t̬ɪd/: phức tạp, rắc rối Skill (n) – /skɪl/: kỹ năng, kỹ nghệ Simple (adj) – /ˈsɪm.pəl/: đơn giản

Học từ vựng qua danh ngôn

“In order to be happy oneself it is necessary to make at least one other person happy.” — Theodor Reik “Để bản thân được hạnh phúc thì cần phải khiến cho ít nhất một người khác hạnh phúc.” In order to (phrasal verb) – ˈ/in.ɔːr.dɚ.tə/: ...

Học từ vựng qua danh ngôn

“We’ve all got both light and dark inside us. What matters is the part we choose to act on. That’s who we really are.” ― J.K. Rowling, Harry Potter and the Order of the Phoenix. “Trong mỗi chúng ta đều có cả ánh sáng và ...

Học từ vựng qua danh ngôn

To heal a wound you need stop touching it. – Steve Maraboli Để làm lành vết thương bạn cần phải ngừng động vào nó. Heal (v) – /hiːl/: hàn gắn, làm lành Wound (v) – /wuːnd/: vết thương Touch (v) – /tatʃ/ : động chạm, sờ vào

Học từ vựng qua danh ngôn

If an egg is broken by an outside force, life ends. If an egg is broken by an inside force, life begins. – Jim Kwik Nếu một quả trứng bị vỡ bởi một lực từ bên ngoài, sự sống kết thúc. Nếu nó bị vỡ ...

Học từ vựng qua danh ngôn

Silent is the best answer of all stupid question and smile is the best reaction in call critical situation. – Barkat Mithani Im lặng là câu trả lời khôn ngoan nhất cho những câu hỏi ngu ngốc và mỉm cười là hành động khôn ngoan ...

Học từ vựng qua danh ngôn

Let your past make you better, not bitter –  Unknow Hãy để quá khứ khiến bạn trở nên tốt hơn, không phải cay đắng hơn Past (n) – /pæst/: quá khứ Better (adj) – /ˈbet̬.ɚ/: tốt hơn Bitter (adj) – /ˈbɪt̬.ɚ/: đắng hơn

Học từ vựng qua danh ngôn

The two hardest things to say in life are hello for the first time and goodbye for the last – Moria Roger Có hai điều khó nói nhất trong cuộc đời đó là xin chào lần đầu và tạm biệt lần cuối Hard (adj) – ...

Học từ vựng qua danh ngôn

Respect yourself enough to walk away from anything that no longer serve you, grows you, or make you happy. – Robert Tew Hãy đủ tự tôn để có thể buông bỏ bất kỳ thứ gì không còn phụng sự bạn, không khiến bạn trưởng thành ...

End of content

No more pages to load